Kurz mediácie – odborná príprava mediátora

Mediačné centrum  Centrum mediačných dohôd MEDIÁCIA BB  so sídlom Ľ.Štúra č. 20 Banská Bystrica zapísané na Ministerstve spravodlivosti pod por. č. 25,  dňa 6.12.2011,podľa ust. § 8 ods. l zákona č. 420/2004 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré vedie register vzdelávacích inštitúcií, podľa ust. § 8 ods. 8 písm. a/ zákona o mediácii  zapísalo  ako Mediačnú vzdelávaciu inštitúciu pod ev.č. 23.    IČO: 3202725

Vyškolili sme 494 Mediátorov.

KURZ MEDIÁTOR ONLINE z pohodlia Vašich obývačiek pre celé Slovensko

 Začíname 9.4.2022 ONLINE

Kurz je akreditovaný MŠ

Možnosť platba ja cez REPAS a na splátky.

Tešíme sa na Vás.

 

V našej vzdelávacej inštitúcii vzdelávame od roku 2010.

Vzdelávanie: 1. Kurz Mediátor – akreditovaný MŠ

2. kurz Lektor – akreditovaný MŠ

3. kurz Mentoring, komunikačné a prezentačné zručnosti

4.kurz  Mediácia – mimosúdne riešenie sporov  (ako sa vyhnúť súdnemu konaniu)

kurz MEDIÁTOR ONLINE – DIŚTANĆNOU FORMOU

kurz Lektor prezenčnou aj kombinovanou formou

kurz Mentoring prezenčne

kurz Mediácie prezenčne aj online

 

V PRíPADE ZÁUJMU O TENTO DRUH VZDELÁVANIA vyplňte prosím prihlášku na našej stránke, prípadne nás kontaktujte na   t. č. 0905 270 546 prípadne na kurz@kurz-mediacie.sk

STE NEZAMESTNANÝ A STE VEDENÝ NA ÚRADE PRÁCE? PONÚKAME VÁM KURZ ZADARMO!!!

VŚETKY AKREDITOVANÉ KURZY PRE NEZAMESTNANÝCH AJ CEZ ÚRADY PRÁCE – REPAS A KOMPAS

Odborná príprava pre Mediátorov – kurz Mediátor je akreditovaný Ministerstvom školstva

Forma vzdelávania: prezenčná forma, dištačná
Kurz mediácie  má rozsah 200 hodín a prebieha aj počas víkendu.

Odborná prípravy pre mediátorov  – kurz mediácie  končí odbornou skúškou formou testu a praktickou skúškou. Vzdelávacia inštitúcia vydá absolventovi odbornej prípravy – kurzu mediácie po úspešnom vykonaní odbornej skúšky  osvedčenie na základe, ktorého bude zapísaný na Ministerstve spravodlivosti do zoznamu mediátorov.

V CENE KURZU: konzultačné poradenstvo ohľadne mediačných prípadov po skončení kurzu, priestory, študijné materiály, lektori, skúška. Žiadne iné poplatky už neuhrádzate.

Po ukončení kurzu a zápise do zoznamu Mediátorov na Ministerstve spravodlivosti, možnosť  využívať kanceláriu na mediačné stretnutia.

K U R Z   L E K T O R  akreditovaný MŠ

pre všetkých, ktorý plánujú vzdelávať vo svojom odbore. Požadované vzdelanie VŠ, prípadne stredoškolské vzdelanie s maturitou.

KURZY   SA   KONAJÚ   AJ   POČAS   VÍKENDOV   A   V   DŇOCH   PRACOVNÉHO   VOĽNA 

Termíny kurzu Mediátor:            KURZY          MEDIÁCIE

Všetky kurzy sú  – víkendové.

ZAČÍNAME

 KURZ MEDIÁTOR

ONLINE – Z POHODLIA  VAŚEJ OBÝVAČKY pre celé Slovensko

4.6..2022 ONLINE
16.7.2022 online
3.9.2022 Online
10.9.2022 Online
celková sumu  650 Euro

V prípade, že Vám žiaden z termínov a miesto konania nevyhovuje, obráťte sa na nás a spoločne nájdeme Vám vyhovujúci termín.

Pre nezamestnaných cez REPAS bez poplatku.

Klientom, ktorí u nás ukončia kurz Mediácie, poskytujeme najbližších 12 mesiacov poradenstvo týkajúce sa Mediácie bez nároku na odmenu.

Úhrada účastníckeho poplatku za kurz mediácie

Kurz mediácie je možné zaplatiť v dvoch splátkach. Prvá splátka najneskôr 7 dní pred začatím kurzu mediácie, je možný aj splátkový kalendár.

Cena 200 hodinového kurzu Mediácie                            

je 650 Euro

 

K U R Z   L E K T O R – SŠ, VŠ

100 hodín, 48 hodín prezenčne, 52 hodín dištančne

Cena 250 Euro.

termíny kurzu   L E K T O R

4 dni á 12 hodín 0,45 min. víkend

VÍKENDOVÉ KURZY

Kurz LEKTOR a Kurz mentoring sú víkendové

KURZ LEKTOR akreditovaný MŠ   KURZ MENTORING
18.6.2022 Košice, Prešov

16.7.2022   
Bratislava
3.9.2022  Banská Bystrica 
3.9.2022   Košice, Prešov
10.9.2022   Žilina
100 hodín 250 Euro   36 hodín 180 Euro

 

Seminár  MEDIÁCIE ako riešiť spory mimosúdnou cestou, pre verejnosť
                             Banská Bystrica
   ONLINE, PREZENĆNE
21.1.2022 Banská Bystrica
28.1.2022 Žilina
11.2.2022 Žiar nad Hronom
26.2.2022 Bratislava
18 hodín 120 Euro

 

Platbu za kurz uhraďte bezhotovostným prevodom z účtu ktorejkoľvek banky v SR.

Nie poštovou poukážkou!

Účet č. SK29 0200 0000 0011 1094 7312

Konštantný symbol:0308
Variabilný symbol: dátum narodenia
Do správy pre príjemcu kvôli identifikácii platcu: titul, meno a priezvisko účastníka kurzu!

Centrum Mediačných dohôd  MEDIÁCIA BB, si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu prípadne zmenu termínu kurzu v prípade nepredvídaných udalosti.

Prihláseným účastníkom budú po uhradení poplatku  sprístupnené učebné materiály formou emailu.
V prípade záujmu PO alebo FO  o mediačný, pripadne iný   kurz, je možné dohodnúť si miesto a termín  podľa požiadavky záujemcu pri minimálnom počte kurz Mediátor 7 osôb a kurz Lektor 8 osôb. Mentoring a kurz Mediácie 6 klientov kurz.

Absolvovať  odbornú prípravu mediátorov odporúčam aj štátnym zamestnancom, riadiacim pracovníkom, kňazom a všetkým, ktorí pracujú a stretávajú sa s konfliktami a potrebujú ich konštruktívne riešiť.

Samozrejme práca mediátora  je aj finančne ohodnotená a mediáciu je možné robiť aj popri zamestnaní. Cieľom odbornej prípravy mediátora  – kurzu mediácie je získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti podľa zákona 420/2004  Z. z.o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. Je zameraná na mediačný proces, mediáciu, na výučbu o základoch právneho poriadku, spotrebiteľských sporov  a aj na oblasť interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologických aspekty riešenia konfliktov a aj na oblasť pravidiel správania mediátora.

Mediátor musí byť:

  1. spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
  2. má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  3. je bezúhonný,
  4. má osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy  mediátora.
V prípade otázok nás prosím kontaktujte na:
 t.č. 0905 270 546 JUDr.Škondejová


JUDr. Mária Škondejová
Vzdelávacia inštitúcia
Centrum mediačných dohôd
MEDIÁCIA BB