Kurz mediácie – odborná príprava mediátora

Mediačné centrum  Centrum mediačných dohôd MEDIÁCIA BB  so sídlom Ľ.Štúra č. 20 Banská Bystrica zapísané na Ministerstve spravodlivosti pod por. č. 25,  dňa 6.12.2011,podľa ust. § 8 ods. l zákona č. 420/2004 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré vedie register vzdelávacích inštitúcií, podľa ust. § 8 ods. 8 písm. a/ zákona o mediácii  zapísalo  ako Mediačnú vzdelávaciu inštitúciu pod ev.č. 15, 23  IČO: 32027257

ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE MEDIÁTOROV – akreditovaný kurz mediácie.

Forma vzdelávania: kombinovaná e-learning + prezenčná forma .
Kurz mediácie  má rozsah 100 hodín a prebieha aj počas víkendu.

Fyzické osoby, ktoré majú právnické vysokoškoské vzdelanie najmenej prvého stupňa , nemajú povinnosť absolvovať odbornú prípravu o základoch právneho poriadku a rozsah kurzu má pre nich rozsah 75 hodín.

Odborná prípravy pre mediátorov  – kurz mediácie  končí odbornou skúškou formou testu a praktickou skúškou. Vzdelávacia inštitúcia vydá absolventovi odbornej prípravy – kurzu mediácie po úspešnom vykonaní odbornej skúšky  osvedčenie na základe, ktorého bude zapísaný na Ministerstve spravodlivosti do zoznamu mediátorov.

V CENE KURZU: konzultačné poradenstvo ohľadne mediačných prípadov po skončení kurzu, pracovné zošity, lektori, občerstvenie.

Po ukončení kurzu a zápise do zoznamu Mediátorov na Ministerstve spravodlivosti, možnosť využívať kanceláriu na mediačné stretnutia.

Kurz  má dve časti a  koná  sa aj počas víkendov a v dňoch pracovného voľna.

                       Termíny kurzu mediácie:

 27.1.2016                Banská Bystrica
 4.2.2016  Bratislava
18.2.2016  Nitra, Levice
3.3.2016  Žilina,
1.3.2016  Banská Bystrica
29.3.2016  Poprad
31.3.2016  Banská Bystrica
7.4.2016  Košice
19.4.2016  Trenčín
28.4.2016 Žilina
30.4.2016 Banská Bystrica
12.5.2016 Nitra
 20.5.2016 Lučenec
 2.6.2015 Banská Bystrica

V prípade, že Vám žiaden z termínov a miesto konania nevyhovuje, obráťte sa na nás a spoločne najdeme Vám vyhovujúci termín.

Klientom, ktorí u nás ukončia kurz Mediácie, poskytujeme nabližších 12 mesiacov poradenstvo týkajúce sa Mediácie bez nároku na odmenu.

Úhrada účastníckeho poplatku za kurz mediácie

Kurz mediácie je možné zaplatiť v dvoch splátkach. Prvá splátka najneskôr 5 dní pred začatím kurzu mediácie a druhá splátka do ukončenia kurzu.

Pre študentov je možný splátkový kalendár. Študenti denného štúdia 10% zľava.

                             Cena kurzu

Cena kurzu  konaného v Banskej Bystrici 389 Euro pre neprávnikov, 291 Euro pre právnikov.


Cena kurzu mediácie pre fyzické osoby s neprávnickým vzdelaním je 399, Euro.

Cena kurzu mediácie pre fyzické osoby s právnickým vzdelaním je 299 Euro.

Bezhotovostným prevodom z účtu ktorejkoľvek banky v SR.

Nie poštovou poukážkou!

Účet č. SK29 0200 0000 0011 1094 7312

Konštantný symbol:0308
Variabilný symbol: dátum narodenia
Do správy pre príjemcu kvôli identifikácii platcu: titul, meno a priezvisko účastníka kurzu.

Centrum Mediačných dohôd  MEDIÁCIA BB, si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu prípadne zmenu termínu kurzu v prípade nepredvídaných udalosti.

Prihláseným účastníkom budú po uhradení poplatku  sprístupnené učebné materiály formou emailu určené pre formu štúdia e-learningu.  V prípade, že po obdržaní učebného materiálov sa z kurzu odhlásite sa zaplatený účastnícky poplatok nevracia.
V prípade záujmu organizácie  o mediačný kurz je možné dohodnúť si miesto a termín podľa požiadavky záujemcu pri minimálnom počte 7 osôb.


Absolvovať  odbornú prípravu mediátorov odporúčam aj štátnym zamestnancom, riadiacim pracovníkom, kňazom a všetkým, ktorí pracujú a stretávajú sa s konfliktami a potrebujú ich konštruktívne riešiť.

Samozrejme práca mediátora  je aj finančne ohodnotená a mediáciu je možné robiť aj popri zamestnaní. Cieľom odbornej prípravy mediátora  – kurzu mediácie je získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti podľa zákona 420/2004 o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. Je zameraná na mediačný proce, mediáciu, na výučbu o základoch právneho poriadku a aj na oblasť interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov a aj na oblasť pravidiel správania mediátora.

Mediátor musí byť:

  1. spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
  2. má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa , prípadne VŠ prvého stupňa odbor právo,
  3. je bezúhonný,
  4. má osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy  mediátora.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na:
 t.č. 0905 270 546 JUDr.Škondejová


JUDr. Mária Škondejová
Vzdelávacia inštitúcia
Centrum mediačných dohôd
MEDIÁCIA BB