Kurz mediácie – odborná príprava mediátora

Mediačné centrum  Centrum mediačných dohôd MEDIÁCIA BB  so sídlom Ľ.Štúra č. 20 Banská Bystrica zapísané na Ministerstve spravodlivosti pod por. č. 25,  dňa 6.12.2011,podľa ust. § 8 ods. l zákona č. 420/2004 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré vedie register vzdelávacích inštitúcií, podľa ust. § 8 ods. 8 písm. a/ zákona o mediácii  zapísalo  ako Mediačnú vzdelávaciu inštitúciu pod ev.č. 15, 23  IČO: 32027257

ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE MEDIÁTOROV – akreditovaný kurz mediácie.

Forma vzdelávania: kombinovaná e-learning + prezenčná forma .
Kurz mediácie  má rozsah 100 hodín a prebieha aj počas víkendu.

Fyzické osoby, ktoré majú právnické vysokoškoské vzdelanie najmenej prvého stupňa , nemajú povinnosť absolvovať odbornú prípravu o základoch právneho poriadku a rozsah kurzu má pre nich rozsah 75 hodín.

Odborná prípravy pre mediátorov  – kurz mediácie  končí odbornou skúškou formou testu a praktickou skúškou. Vzdelávacia inštitúcia vydá absolventovi odbornej prípravy – kurzu mediácie po úspešnom vykonaní odbornej skúšky  osvedčenie na základe, ktorého bude zapísaný na Ministerstve spravodlivosti do zoznamu mediátorov.

V CENE KURZU: konzultačné poradenstvo ohľadne mediačných prípadov po skončení kurzu, pracovné zošity, lektori, občerstvenie.

Po ukončení kurzu a zápise do zoznamu Mediátorov na Ministerstve spravodlivosti, možnosť využívať kanceláriu na mediačné stretnutia.

Kurz  má dve časti a  koná  sa aj počas víkendov a v dňoch pracovného voľna.

                       Termíny kurzu mediácie:

 3.12.2015    13.12.2015    Banská Bystrica, Brezno, Zvolen
 2.12.2015  14.12.2015  Žilina
 5.12.2015  16.12.2015  Bratislava
 27.1.2016  7.2.2015  Banská Bystrica

V prípade, že Vám žiaden z termínov a miesto konania nevyhovuje, obráťte sa na nás a spoločne najdeme Vám vyhovujúci termín.

Klientom, ktorí u nás ukončia kurz Mediácie, poskytujeme nabližších 12 mesiacov poradenstvo týkajúce sa Mediácie bez nároku na odmenu.

Úhrada účastníckeho poplatku za kurz mediácie

Kurz mediácie je možné zaplatiť v dvoch splátkach. Prvá splátka najneskôr 5 dní pred začatím kurzu mediácie a druhá splátka do ukončenia kurzu.

Pre študentov je možný splátkový kalendár. Študenti denného štúdia 10% zľava.

                             Cena kurzu

Cena kurzu  konaného v Banskej Bystrici 389 Euro pre neprávnikov, 291 Euro pre právnikov.


Cena kurzu mediácie pre fyzické osoby s neprávnickým vzdelaním je 399, Euro.

Cena kurzu mediácie pre fyzické osoby s právnickým vzdelaním je 299 Euro.

Bezhotovostným prevodom z účtu ktorejkoľvek banky v SR.

Nie poštovou poukážkou!

Účet č. SK29 0200 0000 0011 1094 7312

Konštantný symbol:0308
Variabilný symbol: dátum narodenia
Do správy pre príjemcu kvôli identifikácii platcu: titul, meno a priezvisko účastníka kurzu.

Centrum Mediačných dohôd  MEDIÁCIA BB, si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu prípadne zmenu termínu kurzu v prípade nepredvídaných udalosti.

Prihláseným účastníkom budú po uhradení poplatku  sprístupnené učebné materiály formou emailu určené pre formu štúdia e-learningu.  V prípade, že po obdržaní učebného materiálov sa z kurzu odhlásite sa zaplatený účastnícky poplatok nevracia.
V prípade záujmu organizácie  o mediačný kurz je možné dohodnúť si miesto a termín podľa požiadavky záujemcu pri minimálnom počte 7 osôb.


Absolvovať  odbornú prípravu mediátorov odporúčam aj štátnym zamestnancom, riadiacim pracovníkom, kňazom a všetkým, ktorí pracujú a stretávajú sa s konfliktami a potrebujú ich konštruktívne riešiť.

Samozrejme práca mediátora  je aj finančne ohodnotená a mediáciu je možné robiť aj popri zamestnaní. Cieľom odbornej prípravy mediátora  – kurzu mediácie je získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti podľa zákona 420/2004 o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. Je zameraná na mediačný proce, mediáciu, na výučbu o základoch právneho poriadku a aj na oblasť interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov a aj na oblasť pravidiel správania mediátora.

Mediátor musí byť:

  1. spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
  2. má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa , prípadne VŠ prvého stupňa odbor právo,
  3. je bezúhonný,
  4. má osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy  mediátora.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na:
 t.č. 0905 270 546 JUDr.Škondejová


JUDr. Mária Škondejová
Vzdelávacia inštitúcia
Centrum mediačných dohôd
MEDIÁCIA BB