Kurz mediácie – odborná príprava mediátora

Mediačné centrum  Centrum mediačných dohôd MEDIÁCIA BB  so sídlom Ľ.Štúra č. 20 Banská Bystrica zapísané na Ministerstve spravodlivosti pod por. č. 25,  dňa 6.12.2011,podľa ust. § 8 ods. l zákona č. 420/2004 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré vedie register vzdelávacích inštitúcií, podľa ust. § 8 ods. 8 písm. a/ zákona o mediácii  zapísalo  ako Mediačnú vzdelávaciu inštitúciu pod ev.č. 15, 23  IČO: 32027257

STE NEZAMESTNANÝ A STE VEDENÝ NA ÚRADE PRÁCE? PONÚKAME VÁM KURZ ZADARMO!!!

KURZY PRE NEZAMESTNANÝCH AJ CEZ ÚRADY PRÁCE – REPAS

ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE MEDIÁTOROV – akreditovaný kurz mediácie MŠ.

Forma vzdelávania: prezenčná forma .
Kurz mediácie  má rozsah 200 hodín a prebieha aj počas víkendu.

Odborná prípravy pre mediátorov  – kurz mediácie  končí odbornou skúškou formou testu a praktickou skúškou. Vzdelávacia inštitúcia vydá absolventovi odbornej prípravy – kurzu mediácie po úspešnom vykonaní odbornej skúšky  osvedčenie na základe, ktorého bude zapísaný na Ministerstve spravodlivosti do zoznamu mediátorov.

V CENE KURZU: konzultačné poradenstvo ohľadne mediačných prípadov po skončení kurzu, priestory, študijné materiály, lektori, občerstvenie.

Po ukončení kurzu a zápise do zoznamu Mediátorov na Ministerstve spravodlivosti, možnosť  využívať kanceláriu na mediačné stretnutia.

K U R Z   L E K T O R  akreditovaný MŠ

pre všetkých, ktorý plánujú vzdelávať vo svojom odbore. Požadované vzdelanie VŠ, prípadne stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Kurzy sa  konajú  aj počas víkendov a v dňoch pracovného voľna.

                       Termíny kurzu Mediátor:

26.1.2018 Banská Bystrica
9.2.2018 Nitra
23.2.2018 Bratislava
2.3.2018 Trnava
9.3.2018 Banská Bystrica
9.3.2018 Trenčín
10.3.2018 Prievidza AKCIOVÁ CENA 549 EURO
16.3.2018 Žilina
5.4.2018 Košice
12.4.2018 Prešov
19.4.2018 Poprad
26.4.2018 Banská Bystrica
1.5.2018 Bratislava
4.5.2018 Žilina
5.5.2018 Trenčín
6.5.2018 Košice, Prešov
12.7.2018 Žilina
13.7.2018 Bratislava

V prípade, že Vám žiaden z termínov a miesto konania nevyhovuje, obráťte sa na nás a spoločne najdeme Vám vyhovujúci termín.

Klientom, ktorí u nás ukončia kurz Mediácie, poskytujeme nabližších 12 mesiacov poradenstvo týkajúce sa Mediácie bez nároku na odmenu.

Úhrada účastníckeho poplatku za kurz mediácie

Kurz mediácie je možné zaplatiť v dvoch splátkach. Prvá splátka najneskôr 7 dní pred začatím kurzu mediácie, je možný aj splátkový kalendár.

Cena 200 hodinového kurzu Mediácie                            

                                je 650 Euro

Kurz konaný v Banskej Bystrici 620 Euro

                                     CENA KURZU KONANÉHO V BANSKEJ BYSTRICI

                                                                        620 Euro

 

K U R Z   L E K T O R – SŠ, VŠ

100 hodín, 48 hodín prezenčne, 52 hodín dištančne

Cena 250 Euro.

termíny kurzu   L E K T O R

18.1.2018  Banská Bystrica

27.1.2018 PRIEVIDZA AKCIOVÁ CENA 200 EURO

1.2.2018 Nitra

10.2.2018 Trnava

16.2.2018 Bratislava

3.3.2018 Žilina

17.3.2018 Banská Bystrica

23.3.2018 Poprad

7.4.2018 Prešov

21.4.2018 Košice

22.4.2018 Banská Bystrica

 

Platbu za kurz uhraďte bezhotovostným prevodom z účtu ktorejkoľvek banky v SR.

Nie poštovou poukážkou!

Účet č. SK29 0200 0000 0011 1094 7312

Konštantný symbol:0308
Variabilný symbol: dátum narodenia
Do správy pre príjemcu kvôli identifikácii platcu: titul, meno a priezvisko účastníka kurzu!

Centrum Mediačných dohôd  MEDIÁCIA BB, si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu prípadne zmenu termínu kurzu v prípade nepredvídaných udalosti.

Prihláseným účastníkom budú po uhradení poplatku  sprístupnené učebné materiály formou emailu.
V prípade záujmu PO alebo FO  o mediačný, pripadne lektorský  kurz je možné dohodnúť si miesto a termín  podľa požiadavky záujemcu pri minimálnom počte kurz Mediátor 7 osôb a kurz Lektor 8 osôb.

Absolvovať  odbornú prípravu mediátorov odporúčam aj štátnym zamestnancom, riadiacim pracovníkom, kňazom a všetkým, ktorí pracujú a stretávajú sa s konfliktami a potrebujú ich konštruktívne riešiť.

Samozrejme práca mediátora  je aj finančne ohodnotená a mediáciu je možné robiť aj popri zamestnaní. Cieľom odbornej prípravy mediátora  – kurzu mediácie je získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti podľa zákona 420/2004  Z. z.o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. Je zameraná na mediačný proces, mediáciu, na výučbu o základoch právneho poriadku, spotrebiteľských sporov  a aj na oblasť interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologických aspekty riešenia konfliktov a aj na oblasť pravidiel správania mediátora.

Mediátor musí byť:

  1. spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
  2. má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  3. je bezúhonný,
  4. má osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy  mediátora.
V prípade otázok nás prosím kontaktujte na:
 t.č. 0905 270 546 JUDr.Škondejová


JUDr. Mária Škondejová
Vzdelávacia inštitúcia
Centrum mediačných dohôd
MEDIÁCIA BB